prevare-kupaca
Beograd Magazin

13 brutalnih sistema za varanje kupaca u Srbiji

Prevare koje osmišljavaju prodavci nisu novost u Srbiji. Zapravo, izgleda da ne postoji period u istoriji kada obični ljudi nisu bili tretirani kao ovce za šišanje. Samo, kroz vreme evoluiraju mehanizmi i sistemi za prevare, ali i ulog koji je na talonu. Danas, prema najnovijem istraživanju udruženja Efektiva pri Ministarstvu trgovine Srbije, prednjače mobilni operateri i komunalna preduzeća. Pored toga, u predstavljenim rezultatima, nisu uključene banke, a one imaju posebne sisteme.

Dakle, ubacivanje nezakonitih odredbi u ugovor o kazni ako jednostrano raskinete ugovor sa operaterom, fingirani izveštaji o kvalitetu kako ne bi uvažili reklamaciju, odbijanje trgovaca da vrate novac iako su prihvatili žalbu, nametanje komunalnih usluga koje nisu tražene, samo su neke od 13 utvrđenih nepravilnosti, sa kojima se potrošači u Srbiji susreću.

1. Kazna ako jednostrano raskinete ugovor sa operaterom

Ubacivanje nezakonitih odredbi koje telekomunikacioni operateri stavljaju u ugovore i Opšte uslove poslovanja, a kojima se potrošačima nameće: kazna za slučaj jednostranog raskida ugovora, to jest ugovorna kazna za novčana potraživanja koja je Zakonom o obligacionim odnosima izričito zabranjena. Takođe i nadležnost agencija za naplatu potraživanja, iako je za nadležnost tih agencija potrebna izričita saglasnost potrošača koja se ne može pretpostavljati kad potrošači pristupaju unapred pripremljenom i odštampanom ugovoru (princip „uzmi ili ostavi“).

POVEZANO: Prevare na putovanju i kako ih izbeći

2. Fingirani izveštaji kako bi trgovci odbili reklamaciju

Uspostavljanje nedozvoljenih veza sa laboratorijama za ispitivanje kvaliteta robe, koje se očitavaju u ekspresno sastavljenim, fingiranim stručnim mišljenjima kojima se potkrepljuju odluke prodavca o odbijanju reklamacija. Cilj je izbegavanje zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru i prebacivanja tereta dokazivanja nesaobraznosti na potrošača.

3. Nametanje komunalnih usluga koje nisu tražene, a naplaćuju ih

Nametanje komunalnih usluga koje niti su tražene niti se na konkretnom području pružaju (a ako se i pružaju, usluga je nesaobrazna), a kroz slanje računa za navodno pružene usluge, pri čemu se reklamacije tih računa redovno ignorišu.

4. Nezakonita knjiženja uplata

Ustanovljavanje nezakonitog sistema automatskog knjiženja uplata potrošača komunalnih usluga na najstarije neizmireno potraživanje, a sa ciljem izbegavanja primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja, a time i za izbegavanje primene zakonskih pravila o zastarevanju potraživanja. Konkretno, to znači da kada uplaćujete dug za tekući mesec, vama umesto za taj mesec, ukoliko imate neka druga dugovanja, komunalno preduzeće knjižiće i razdužiće vas za najstarije neplaćeno dugovanje, koje je možda u međuvremenu i zastarelo.

5. Obmanjujuć izgled uplatica

Ustanovljavanje obmanjujućeg izgleda uplatnica za plaćanje komunalnih usluga sa ciljem izbegavanja primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja a time i za izbegavanje primene pravila o zastarelosti potraživanja. To znači, da iako vam na računu piše za koji period se on odnosi, uplatom tog iznosa na računu, a preko uplatnice koja se dobija u sklopu računa, bićete razduženi za najstarije potraživanje ako ga imate, a ne za taj tekući dug.

6. Prinudna naplata uredno izmirenih potraživanja

Prinudna naplata nedugovanih, tj uredno izmirenih potraživanja za komunalne usluge iz poslednjih godinu dana sa ciljem pokrivanja zastarelih potraživanja koja nisu utužena (i nisu obuhvaćena konkretnim predlogom za izvršenje). A na osnovu lažiranog stanja iz poslovnih knjiga prodavca koje je dobijeno primenom nezakonitog sistema automatskog knjiženja uplata na najstarije neizmireno potraživanje, kao i korišćenja uplatnica sa obmanjujućom izgledom. Sve to prodavcu usluga služi za izbegavanje primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja a time i za izbegavanje primene pravila o zastarelosti potraživanja. Ova stavka direktno je povezana sa dve predhodne, a odnosi se na prinudnu naplatu u postupku koji vodi izvršitelj.

7. Obračun kamate za kašenje kroz posebne uplatnice

Obračunavanje kamate za kašnjenje na nekoliko meseci, kroz posebne uplatnice, umesto na mesečnom nivou uz redovne mesečne uplatnice koje se šalju potrošačima komunalnih i sličnih usluga.

8. Nezakoniti kriterijumi za obračun cene komunalnih usluga

Ustanovljavanje nezakonitih kriterijuma za obračun cene komunalnih usluga, kao što je primera radi odnošenja smeća i naplata utrošene vode, koji se ne naplaćuju po stvarnoj potrošnji, već po kvadratu stambene površine ili broju članova domaćinstva.

9. Prebacivanje odgovornosti za reklamaciju na servis, umesto da reši prodavac

Prebacivanje odgovornosti za prijem reklamacije na ovlašćeni servis, iako je potrošač robu kupio kod prodavca, koji je po zakonu jedini odgovoran za nesaobraznost robe ukoliko ona nastane u roku od dve godine otkako je roba kupljena.

10. Izbegavaju da vrate novac, iako je reklamacija prihvaćena

Izbegavanje povrata novca u slučajevima kada je prodavac zvanično prihvatio da se reklamacija reši upravo na taj način.

11. Nasrtljiva i prevarna praksa trgovaca neregistrovanim medicinskim aparatima

Nepoštena, nasrtljiva, prevarna praksa trgovaca neregistrovanim medicinskim aparatima i preparatima koji nude te proizvode osetljivim grupama potrošača preko telefona, i koje im potom prodaju na promocijama izvan poslovnih prostorija prodavca, a sa ciljem da osetljive potrošače, pritisnute ozbilnim zdravstvenim stanjem, navedu na donošenje ekonomske odluke koju ne bi doneli da se u tom stanju ne nalaze.

12. Nepošteno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe preko Interneta

Nepošteno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe na daljinu (preko interneta i sl) a koje se očitava u nedostavljanju fiskalnog (ili bilo kakvog) računa i/ili nedostavljanju zakonom propisane dokumentacije (uključujući obrazac za odustanak od ugovora), sve sa ciljem zaobilaženja prava potrošača na povraćaj novca ako odustanu od ugovora u roku od 14 dana.

POVEZANO: Najveće sportske prevare

13. Izbegavanje kontakta sa potrošačem, kada hoće da reklamira robu kupljenu preko Interneta

Prevarno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe na daljinu (preko interneta i sl) a koje se očitava u izbegavanju kontakta sa potrošačem onda kad potrošač hoće da reklamira robu ili da ostvari svoje pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana otkako mu je roba isporučena.

Jeste li se vi nekad osećali prevareno kao kupac ili korisnik usluga?

Ne zaboravite da lajkujete Luftiku

Share Follow Tweet Share Share