Srbija

Sudski tumač za engleski jezik

Na svetu trenutno živi skoro osam milijardi ljudi. Možete li da pretpostavite koliko njih govori neki drugi jezik osim maternjeg? Opet možemo govoriti o milijardama.
Opšte je prihvaćena pretpostavka da ako razumete jezik, možete ga i prevesti, što je nesumnjivo pogrešno. Prevođenje, pre svega, zahteva poznavanje jezika sa visoko razvijenom gramatičkom i lingvističkom stručnošću, kao i znanjem o kulturama oba jezika.

Takođe, pored običnog prevoda, postoje pravni dokumenti moraju biti overeni od strane nominovanih prevodilaca da bi se smatrali ekvivalentnim originalnom tekstu.

Čime se bavi sudski tumač?

Sudski tumač je lingvista koga je imenovao Viši sud u cilju obezbeđivanja overenih prevoda službenih dokumenata. Overeni prevod je dokument koga je potpisao i zapečatio ovlašćeni sudski prevodilac i u očima zakona ima istu vrednost kao i svi drugi zvanični dokumenti.

Pečatom stalnog sudskog prevodioca postavljenog od strane Ministarstva pravde ili drugog nadležnog državnog organa usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje i overu prevedenih dokumenata.

Poseban pečat i pravni potpis sudskog tumača omogućavaju mu da prevode dokumente koji se koriste u formalnim i pravnim pitanjima i garantuju da je prevod istovetan sa originalom.

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumači za engleski jezik su eksperti stručni u različitim prevodilačkim oblastima, koji prevode tekstove sa engleskog na srpski i srpskog na engleski jezik, čime se obezbeđuje visok kvalitet i tačnost prevoda, gramatika, terminologija i struktura rečenica.

Brzo, pouzdano i stručno, prevodilačka agencija Versus iz Beograda pruža usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača. Iskusni, profesionalni i odgovorni u svom poslu, specijalizovani su za prevođenje svih vrsta dokumenata i najzahtevnijih stručnih tekstova iz oblasti prava, ekonomije, finansija, obrzovanja, medicine, turizma, kao i prevode naučnih i popularnih emisija, serija i filmova.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Overeni prevod, koji se još naziva i javni, pravni ili službeni, prevod je dokumenta potvrđenog potpisom i pečatom sudskog prevodioca ovlašćenog za prevođenje službenih dokumenata koji u očima zvaničnih organa imaju formalni status.

Overeni prevod predstavlja prevod dokumenta koji je zvanično verifikovan i opšte priznat kao službeno prihvaćen u bilo kojoj pravnoj situaciji.

Overama podležu zvanična dokumenta u koja najčešće spadaju izvoda iz matične knjige rođenih, akademska uverenja, pravne izjave i drugo. Ove vrste prevoda zahtevaju izuzetno poznavanje lingvistike, terminologije i zakonodavstva i moraju poštovati određeni etički kodeks i pravila. 

Prevod dokumenata sa overom zahteva dostavljanje originalnog dokumenta ili overene kopije originala sudskom prevodiocu.

Vrste overenih prevoda:

  • Prevod pravnih dokumenata

Pravna dokumenta uključuju dokumentaciju izdatu od strane suda i za potrebe suda i regulišu odnose između pravnih subjekata i, kao na primer: sudska rešenja i odluke, izjave i svedočenja, molbe, žalbe ili tužbe

  • Prevod ličnih dokumenata

Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole i fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoši, potvrde o slobodnom bračnom stanju (za potrebe sklapanja braka sa stranim državljaninom), medicinski izveštaji, potvrde da se protiv lica ne vodi krivični postupak ili istraga, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o vakcinacijama.

  • Prevod medicinske dokumentacije

Ova vrsta prevoda uključuje svu medicinsku dokumentaciju koja će se koristiti u inostranstvu, i obuhvata razne laboratorijske analize, lekarske izveštaje, bolničke otpusne liste I drugo.

  • Prevodi kompanijskih dokumenata 

Obuhvataju izvode iz sudskog registra za privredne registre, finansijske i revizorskieizveštaje, poslovne i kupoprodajne ugovore, osnivačkie akte, statute, standarde, pravilnike, tendersku dokumentaciju I drugo

  • Prevodi tehničke dokumentacije 

Prevodi ove vrste potrebni su za dobijanja atesta državnih nadležnih organa

Šta su stručni prevodi?

Stručni je onaj prevod koji se odnosi na određenu, usko definisanu temu, zahteva specijalizovane prevodioce i visoko poznavanje tematike iz određene oblasti.

Ovom vrstom prevoda se bave prevodioci koji su eksperti za određenu oblast, bilo da su u pitanju pravni prevodi, kao što su ugovori ili druga pravna dokumenta, tehnički prevodi kao što su uputstva za upotrebu, ili prevodi koji obuhvataju poslovne prepiske ili saopštenja za javnost.

Stručni prevodi obuhvataju: stručnu i naučnu literaturu, finansijske i revizorske izveštaje, računovodstvenu dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, tehnička uputstva, specifikacije i priručnike, grafičku dokumentaciju, proračune, izveštaje i studije, softvere, specijalizovane vebsajtove ili stručne internet i druge prezentacije.

Šta je Apostil pečat?

Pojam Apostil pečata definisan je potpisivanjem Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata u Hagu 1961. godine, sa skoro 100 država potpisnica.

Apostil pečat izdaje organ države koji je izdao dokument čime se potvrđuje verodostovnost isprave koju je potrebno podneti u originalu.

Haška konvencija primenjuje se na gotovo sve vrste javnih isprava, sa posebnim akcentom na dokumenta koja se neposredno odnose na carinske postupke ili trgovinski promet.

Ukoliko vam je potrebna ova vrsta potvrde, prvo originalni dokument overavate Apostil pečatom u nadležnom sudu a zatim ga dostavljate sudskom prevodiocu koje prevodi i pečat i sam dokument.

OGLAS

Share via
Copy link