Novi Sad

Novi stadion Vojvodine – još jedan preglomazni tržni centar (FOTO)

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada objavila je nacrte plana generalne regulacije prostora lokaliteta Stadiona Karađorđe sa neposrednim okruženjem.

Plan predviđa gradnju novog stadiona kapaciteta do 17.500 gledalaca, ali i uređenje okoline i gradnja atraktivnog poslovnog prostora – kule na 15 spratova.

Izgradnja Stadiona Karađorđe planira se u skladu sa zahtevima i pravilima UEFA i uz uvažavanje opštih preporuka FIFA. Cilj izgradnje novog stadiona je, kako se u planu navodi je podizanje kompletne stadionske infrastrukture i kapaciteta na nivo za odigravanje međunarodnih takmičarskih utakmica (četvrta kategorija objekata na osnovu kriterijuma UEFA).

Kapacitet novog stadiona je u rasponu od 16.000 i 17.500 gledalaca, sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama u skladu sa propisima i standardima koji su utvrđeni za odgovarajuću kategoriju sportskog objekta, piše portal E-kapija.

Kompleks stadiona predstavlja funkcionalnu celinu na građevinskoj parceli na kojoj se planiraju izgradnja novog stadiona, poluukopana garaža uz južnu tribinu a prema Bulevaru oslobođenja, i pristupne komunikacije. Objekti su javne namene i međusobno su povezani pasarelama, a deli ih saobraćajnica – pristupna ulica koja povezuje Ulicu Dimtrija Tucovića i Bulevar oslobođenja. Ova ulica je u jednom delu javna saobraćajna površina, a u drugom delu prelazi preko parcele kompleksa stadiona, kao interna saobraćajnica u okviru kompleksa, ali javnog karaktera.

Pored saobraćajnice uz južnu tribinu, planira se i severna saobraćajnica na parceli kompleksa stadiona, koja omogućava ulaze/izlaze na severnoj strani objekta.

Saobraćajne površine u okruženju planiraju se u funkciji pešačkog, biciklističkog i kolskog saobraćaja, pristupa Stadionu Karađorđe, kao i prilaza objektu u nameni opštegradskog centra.

Objekat stadiona

Na stadionu, koji ima otvoren, natkriven i zatvoren deo, planiraju se sportski teren, gledališni prostor – tribine za publiku sa punktovima za izdavanje hrane i pića i toaletima, garaža za smeštaj vozila koja je u delu izdvojena za sportiste i VIP goste, prostori za sportiste (svlačionice sa tuševima, bazeni za relaksaciju, teretana, prostor za zagrevanje), prostori za sudije, delegate, ugostiteljski punktovi, sanitarne prostorije, prostorije za prvu pomoć (medicinski centar), prostor za policiju, vatrogasce, sigurnosne službe, magacini za održavanje terena i sl.

Osim toga, planiraju se i prostorije za značajne posetioce (VIP), prostorije za medije, TV studio, sale za konferencije i poslovne sastanke, kancelarije za administraciju (upravu) i sl.

U delu objekta gde su pozicionirani reprezentativni i službeni ulazi u objekat, planiraju se privlačni i interesantni sadržaji za posetioce i navijače (muzej sporta, fan šop i sl.)

stadion vojvodine plan
Plan namene površina, Foto: Plan generalne regulacije

Pored navedenih sadržaja, njihove prostorne organizacije i dimenzija koji su obavezni na osnovu zakonske regulative kojom je regulisana oblast sporta, kao i uslova i preporuka UEFA, u okviru sportskog objekta ostavlja se mogućnost realizacije i ostalog poslovnog prostora (administrativni, kancelarijski prostor, hotel i sl…).

Maksimalne dimenzije gabarita prizemlja su 135,5×182 m. Širina osnovnog trakta prizemlja se kreće od oko 18,5 do oko 37 m. Dimenzije sportskog terena su 105×68 m.

Maksimalna spratnost objekta stadiona se kreće od Po+P+1 na istočnom delu objekta do Po+P+6 na zapadnom delu.

Bruto razvijena građevinska površina objekta zatvorenog dela stadiona iznosi oko 41.500 m2, ukupna površina otvorenih a nadkrivenih delova stadiona iznosi oko 10.300 m2, a površina otvorenih prostora (sportski teren) iznosi oko 9.360 m2.

Krov se planira jednovodni nagiba do 10% sa padom krovne ravni od zapada ka istoku.

Na zapadnoj strani objekta, na nivou prizemlja, planiraju se reprezentativni ulaz, službeni ulazi, kao i ulazi za publiku, koji se na ovom nivou planiraju i na istočnoj strani. Pristup sa nivoa prizemlja na plato i tribine na prvom spratu se iz pravca zapada i istoka obezbeđuje stepeništima, liftovima i eskalatorima u okviru objekta.

Na južnoj i severnoj strani se planiraju ulazi za publiku na prvom spratu–pristupnom platou koji je oko 5 m izdignut od okolnog terena. Sa južne strane, iz pravca Bulevara osobođenja, na plato i tribine sa pratećim sadržajima (punktovi za hranu i piće, toaleti) pristupa se pešačkim rampama i pasarelama, a sa severne strane otvorenim, natkrivenim monumentalnim stepeništem. Sa pristupnog platoa na apsolutnoj koti 82 m nadmorske visine, pristupa se svim tribinama za publiku.

Pešačke ulaze u kompleks treba projektovati na način da se jasno definišu pravci kretanja i obezbedi razdavajanje komunikacija kako za domaće korisnike, tako i za goste. Planiraju se četiri kolska pristupa (ulaza/izlaza) objektu na približno četiri ugla objekta.

Potrebno je razdvojiti kolske pristupe za autobuse, zvaničnike kluba i sportiste i privatna vozila.

Ukupan broj parking mesta u objektu stadiona je 550, i to u podzemnoj garaži (suteren) 390, a u prizemlju 160.

Poluukopana garaža

Garaža uz Bulevar oslobođenja planira se kao poluukopana, sa suterenom. Ostavlja se mogućnost realizacije i dve podzemne etaže Po+Su.

Poluukopana garaža locirana uz Bulevar oslobođenja treba da premosti denivelaciju terena između Bulevara oslobođenja i stadiona.

Pristup garaži je sa saobraćajnice koja razdvaja objekat stadiona i garaže, a nastavlja se u kontinuitetu javne saobraćajnice – pristupne ulice između stadiona i parcele koja se namenjuje za opštegradski centar.

Kapacitet garaže je oko 150 parking mesta. Osim odgovarajućeg broja parking mesta, planiraju se tehničke prostorije i komunikacije u okviru garaže.

Krov garaže se planira kao prohodan ravni krov u funkciji javne površine ‒ pešačkog platoa. Na krovu se planira odgovarajuće uređena i ozelenjena parterna površina koja je približno u ravni sa pešačkom stazom uz Bulevar oslobođenja, i predstavlja mesto okupljanja i odmora.

U sklopu uređenog partera nalazi se betonski nosač rashladnog uređaja prve Električne centrale u Novom Sadu koji je evidentiran kao nepokretnost koja uživa prethodnu zaštitu. Oko samog spomenika planira se amfiteatar – pozornica, kojim se ujedno savladava visinska razlika između postojeće kote terena i planiranog partera na krovu garaže.

Sa krova garaže se putem rampi i pešačkih mostova – pasarela pristupa platou stadiona.

stadion karadjordje
Foto: FK Vojvodina

Sadržaji opštegradskog centra

U ovoj zoni planira se izgradnja objekta uz Bulevar oslobođenja u funkciji opštegradskog centra. U okviru zone opštegradskog centra planira se atraktivan poslovni prostor, koji može biti u funkciji sporta i rekreacije, ali i ostalih namena (kulturni, uslužni, prodajni, administrativni, društveni i slični sadržaji, hotel…), odnosno privlačni i dinamični sadržaji koji aktiviraju javni prostor.

Planirana spratnost objekta je do Su+P+15, a obavezno je planiranje podzemnih etaža za rešavanje parkiranja čiji broj nije ograničen i koje se dimenzionišu u skladu sa normativom za parkiranje. Gabarit garaže može biti i ispod cele površine parcele.

Preporučuju se ravni krovovi ili kosi, blagog nagiba, iza atike. Na poslednjoj etaži objekta moguće je organizovati kao poluintenzivni ozelenjeni krovni vrt sa mogućnošću izgradnje bazena za plivanje.

Neizgrađene površine na parceli a na krovu podzemne garaže, treba da se koriste za javno korišćenje u vidu popločanih površina koje bi sa javnim površinama – popločanim platoom iznad javne garaže trebalo u kompozicijskom i oblikovnom smislu da čine celinu. Poseban akcenat je na uređenju partera uz učešće zelenila.

Otvorene prostore planirati da budu skladna celina i da obezbede komunikacije, pešačke tokove prema stadionu i sagledavanje sa Bulevara oslobođenja.

Javni uvid traje do 14. oktobra 2020. godine.

Šta je za mene novosadski? Spustiš na beton “Dnevnik”, pa gledaš Vošu sa istočne tribine

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

267 Shares
267 Shares
Share via
Copy link