Magazin Srbija

Mama iz Novog Sada redovno uplaćivala doprinose pa ostala bez nadoknade za porodiljsko

porodilja
Foto D. Milovanović

Zaštitnik građana utvrdio je propuste u u slučaju porodilje koja je redovno uplaćivala sve doprinose. Poropusti su utvrđeni u postupanju Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, Ministarstva za rad, PIO fonda i novosadske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, piše 021.rs.

Porodilja je redovno uplaćivala sve doprinose, ali su ovi organi nepropisno promenili osnov osiguranja iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost i uskratili joj pravo na nadoknadu tokom porodiljskog odsustva.

Zaštitnik je po pritužbi porodilje pokrenuo postupak kontrole pravičnosti i zakonitosti rada Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministarstva za rad, odnosno Ministarstva za brigu o porodici i demografiji.

U postupku kontrole utvrđeno je da su ove institucije zaposlenoj kod stranog poslodavca uskratili pravo na naknadu zarada tokom porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta iako je godinama redovno uplaćivala sve doprinose, kao i da su joj nepropisno promenili osnov osiguranja iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost.

Kako se navodi, oštećena porodilja je u stalnom radnom odnosu kod firme koja se nalazi u Letoniji i uredno je plaćala sve poreze i doprinose u Srbiji.

U novosadskoj filijali RFZO-a obaveštena je da nema pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja, jer se u sistemu vodi kao da radi u inostranstvu.

Iako je posedovala dokumentaciju kojom potvrđuje da je u radnom odnosu, da su porezi i doprinosi uplaćeni za 18 meseci koji prethode odsustvu sa rada, odbijen je zahtev koji je podnela i Gradskoj upravi Novog Sada za ostvarivanje prava na porodiljsko uz isto objašnjenje koje je dao i RFZO.

Zbog neodgovarajuće šifre njenog statusa u Republičkom PIO fondu, došlo je do problema i u fondu za zdravstveno osiguranje, gde je obaveštena da nema pravo na naknadu, te da službenici nisu u mogućnosti da unesu takve podatke u sistem.

Ministarstvo koje je trebalo da “popravi” ovaj problem, dodatno je zakomplikovalo situaciju tako što je promenilo njen status zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost, i to retroaktivno.

Ovo je porodilja ocenila kao kršenje njenih prava, s obzirom na to da u tom slučaju u skladu sa Zakonom o radu nema pravo na isplatu naknada zarada tokom porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta.

Kako je utvrdio ombudsman, iz dostavljenih izjašnjenja nadležnih organa proizilazi da za lica koja su zaposlena kod stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u Srbiji do 13.12.2019. godine nije postojala precizna zakonska norma koja bi regulisala njihov status, pa su primenjivani dostupni osnovi osiguranja.

Zakonom koji je stupio na snagu 2019. godine je ovo promenjeno, a porodilja koja je uložila žalbu ombudsmanu našla se u ovoj situaciji u periodu usred izmene zakonske regulative.

Zaštitnik građana je iz dostavljene dokumentacije utvrdio da je došlo do povrede prava pritužilje po više osnova, među kojima je glavni propust Pokrajinskog sekretarijata koji je na osnovu istih činjenica doneo dve različite odluke dok je odlučivao o dve žalbe pritužilje i zauzeo sporan stav da se u ovom slučaju ipak ne radi o licu koje je zaposleno kod stranog poslodavca već o licu koje ostvaruje prihod po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti.

Za Zaštitnika građana je sporan i stav RFPIO kojim je pritužilji promenjeno svojstvo osiguranika iz zaposlenog lica u lice koje samostalno obavlja delatnost a koje se prilikom odlučivanja o pravu pritužilje primenjivalo retroaktivno.

Takođe, naročito je sporan stav Ministarstva i drugih organa uprave da ugovor koji je pritužilja zaključila sa stranim poslodavcem ne predstavlja ugovor o radu u skladu sa propisima o radu Republike Srbije te da ona može imati svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti.

U preporukama za otklanjanje nedostataka, Zaštitnik građana ističe da nadležni organi bez odlaganja treba da sagledaju sve relevantne podatke i na pravilan i zakonit način utvrde pravo pritužilje po osnovu porođaja i otklone prouzrokovanu štetu, uključujući ako je to potrebno i izmenu zakonskih i podzakonskih akata.

Zaštitnik građana traži od svih kontrolisanih organa da ubuduće u svim postupcima odlučivanja o pravu na naknadu zarade trudnicama i porodiljama koje su zaposlene kod stranog poslodavca, obezbede da se status podnosioca zahteva utvrđuje na osnovu svih relevantnih podataka i priloženih dokaza, nezavisno od šifre pod kojim ih nadležni organi uprave vode.

Izvor: 021.rs

Porodilja dobila odvratne komentare od drugih mama zbog kojih nas je sramota u ime svih žena

Redakcija

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
41 Shares
Share via
Copy link