Magazin Vojvodina

Kako će izgledati tunel dugačak 3,5 km kroz Frušku goru, do sad iskopano 15 metara

Tunel fruška gora 1
Foto: Screenshot / Instagram / spsantic

Radovi na modernoj saobraćajnici koja treba da povezuje regionalne centre kao što su Novi Sad, Ruma, Šabac i Loznica uveliko su u toku, a pre nekoliko nedelja započeto je i bušenje najdužeg tunela u Srbiji u okviru tzv. Fruškogorskog koridora.

Ovaj tunel, koji će prolaziti kroz srce vojvođanske lepotice, biće dugačak 3,5 kilometara, a cilj mu je da rastereti i izmesti postojeći tranzitni saobraćaj sa područka Nacionalnog parka.

Bušenje tunela započeto je nakon godinu i po dana priprema okolnog terena i gradnje potpornih zidova, a do sada je izbušeno oko 15 metara, piše portal Novi Sad info.

U prvoj fazi bušenje ide sporije jer je put iznad samog ulaza u tunel

– Mi smo pre ne­ko­li­ko ne­de­lja ot­po­če­li s bu­še­njem tu­ne­la, de­sne tu­nel­ske ce­vi. I do sa­da smo, s ove stra­ne gde se na­la­zi ula­zni por­tal, i sa dru­ge stra­ne, pre­ma Op­šti­ni Irig, gde se na­la­zi iz­la­zni por­tal, na de­snoj ce­vi is­ko­pa­li ne­kih pet­na­e­stak me­ta­ra – rekao je direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić prilikom obilaska gradilišta.

Antić je objasnio da u ovoj pr­voj fa­zi „ti ko­ra­ci mo­ra­ju da idu lagano, za­to što je ta­kva teh­no­lo­gi­ja po­sla, za­to što je put iz­nad sa­mog ula­za u tu­nel“.

Očekuje se da će bušenje biti završeno za dve i po godine

– Po­što ima­mo dve tu­nel­ske ce­vi, ima­će­mo če­ti­ri „na­pad­ne“ tač­ke na ko­ji­ma oče­ku­je­mo da će di­na­mi­ka bi­ti dva, do dva i po me­tra dnev­no. Ova di­na­mi­ka go­vo­ri da bi, kad bu­du „napadnute“ sve če­ti­ri tač­ke bu­še­nja tu­ne­la i ako se na sva­koj na­pre­du­je procenjenim tempom, sa­mo bu­še­nje mo­glo da bu­de za­vr­še­no za dve do dve i po go­di­ne – ocenio je Antić.

Tunel Fruška gora 2
Foto: Screenshot / Instagram / spsantic

Ra­do­vi na dvo­cev­nom tu­ne­lu is­pod Fru­ške go­re, a sa­mim tim i na Fru­ško­gor­skom koridoru, zvanično su ot­po­če­li 1. ma­ja 2021. go­di­ne.

Tra­sa ove br­ze sa­o­bra­ćaj­ni­ce du­ga je 47,7 ki­lo­me­ta­ra i iz­de­lje­na je na če­ti­ri de­o­ni­ce: pr­va je od pe­tlje s auto-pu­tem E75 do Paragova, dru­ga je od Pa­ra­go­va do po­čet­ka obi­la­zni­ce oko Ru­me, tre­ća od pe­tlje kod Kaća do pe­tlje na auto-pu­tu E75, a če­tvr­ta je sa­ma obi­la­zni­ca oko Ru­me.

Tunel ispod Fruške gore biće najduži u Srbiji, pogledajte gde će se ulaziti u njega (VIDEO)

Čitajte Luftiku na Google vestima

64 Shares
Share via
Copy link