Magazin

14 dokumenata koji su vam potrebni ako konkurišete za stan od 20.000 evra

majka-devojcica

Počela je prijava građana koji su zainteresovani za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, kao i kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Ukoliko i vi spadate u grupu građani koji će konkurisati za pomoć države u vrednosti do 20.000 evra, treba da znate koja dokumentacija vam je potrebna.

Osim dokaza koji se pribavljaju po službenoj dužnosti, potrebno vam je još 14 dokumenata, piše Nova.rs.

Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici

Potreban vam je izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, i to ne stariji od mesec dana.

Dokaz o statusu jednoroditeljske porodice

Pod ovim se podrazumeva izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju, takođe ne starije od mesec dana.

Uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave

Potreban vam je dokaz lokalne samouprave u kojoj ste imali registrovano prebivalište, da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva niste se vodili kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje.

Izjava podnosioca zahteva

Izjavu treba da date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u vlasništvu nemate stan ili kuću na teritoriji Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu. Neophodno je da izjavu overite kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Izjava supružnika odnosno vanbračnog partnera

Ova izjava takođe se daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a njome garantuje da nema stan ili kuću na teritoriji Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Izjavu podnosioca zahteva vezana za odobravanje novčanih sredstava

I ova izjava koju dajete pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, odnosi se da vi, kao podnosilac zahteva, i vaš supružnik, odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, niste u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Izjava o otuđenju nekretnine

Kao što se podrazumeva, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, dajete izjavu da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva niste otuđili stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Izjava o otuđenju nekretnine od strane partnera

Prethodna stavka odnosi se i na vašeg supružnika ili vanbračnog partnera, a pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, njome se garantuje da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva ni on nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa vama, kao podnosiocem zahteva, stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Tehnički opis

Sledeći neophodni dokument je tehnički opis sa popisom radova i predmet i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta.

Potpisan predugovor

Potrebno je da predate i potpisani predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove.

Građevinska dozvola

Ona se izdaje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Predugovor o kupoprodaji stana ili kuće

Potrebno je da predugovor bude overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik.

Uverenje MUP-a o kretanju prebivališta

Odnosi se na prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva.

Dokaz o prihodima

Na kraju, potrebno je priložiti dokaze da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Potrebno je da dokumentacija koju prilažete bude u originalu ili overenoj kopiji, a organ koji odlučuje o pravu na pomoć, može po potrebi da traži dodatnu dokumentaciju.

Parovi koji ispunjavaju uslove za 20.000 € za stan nemaju za račune, a kamoli za kredit

Luftika

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

11 Shares
Share via
Copy link