Magazin

Kako funkcionišu solarni sistemi?

U današnjem, sve više ekološki osvešćenom svetu, solarni sistemi postaju sve značajniji izvor održive energije. Ovi sistemi omogućavaju iskorišćavanje obilnog izvora energije koji nam pruža Sunce, preobražavajući sunčevu svetlost u električnu energiju ili toplotu za domaćinstva, industriju i komercijalne svrhe. 

Funkcionisanje solarnih sistema zasniva se na sofisticiranim tehnologijama i komponentama koje omogućavaju efikasno prikupljanje, pretvaranje i upotrebu sunčeve energije. 

U ovom članku istražićemo osnovne principe i komponente koje čine solarni sistem, kao i uticaj ovih sistema na ekologiju i budućnost energetske industrije.

Pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju

Pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju je osnovni princip fotovoltaičnih solarnih sistema. Ovi sistemi koriste solarne panele kako bi direktno konvertirali svetlosnu energiju Sunca u električnu energiju. Evo i objašnjenja kako ovaj proces funkcioniše:

 • Fotovoltaika:

Fotovoltaika se zasniva na efektu fotovoltaične ćelije, koji je otkrio Edmond Becquerel 1839. godine. Ovaj efekat podrazumeva generisanje električne struje kada sunčeva svetlost udari u određene materijale.

 • Struktura solarne ćelije:

Osnovna komponenta fotovoltaičnog sistema je solar, odnosno fotovoltaička ćelija. Ona je izgrađena od poluprovodničkog materijala, često silicijuma.

 • Apstrakcija fotona i stvaranje elektrona:

Kada foton sunčeve svetlosti udari u površinu solarne ćelije, ona apsorbuje dovoljno energije da oslobodi elektron unutar poluprovodnika, stvarajući tako par elektron-rupa.

 • Generisanje električnog napona:

Ova kreacija elektrona i električnih rupa stvara električni napon između slojeva unutar ćelije, čime se stvara električna struja.

 • Usmeravanje struje:

Integrisanjem više fotovoltaičnih ćelija u solarni panel, omogućava se generisanje većeg napona i struje. Paneli su organizovani u module, a moduli se povezuju u nizove kako bi se stvorila dovoljna količina električne energije.

 • Invertovanje struje:

Generisana električna struja je istosmerna (DC), ali većina koristi naizmeničnu struju (AC). Zbog toga se koristi uređaj nazvan inverter, koji pretvara istosmernu struju u naizmeničnu struju koja se može koristiti u električnim uređajima i distribuirati mreži.

 • Mrežno povezivanje:

Električna energija koja se proizvodi u solarnim sistemima može se koristiti unutar objekta ili se preusmeravati nazad u elektroenergetsku mrežu. U mnogim slučajevima, višak generisane energije se prodaje električnim kompanijama.

 • Pohranjivanje energije:

Dodatna opcija je pohranjivanje viška energije u baterijama kako bi se koristila tokom noći ili kada je oblačno. Ovo omogućava veću nezavisnost od mreže, ali i uštedu struje.

Fotovoltaični solarni sistemi omogućavaju direktnu konverziju sunčeve svetlosti u električnu energiju, što je održiv i čist izvor energije. Tehnologija kontinuirano napreduje kako bi se poboljšala efikasnost i dostupnost ovih sistema, čineći ih ključnim akterima u globalnoj tranziciji ka obnovljivim izvorima energije.

Instalacija solarnih sistema: Koraci i najbolje prakse

Instalacija solarnih sistema zahteva pažljivo planiranje, preciznost i stručnost kako bi se osiguralo optimalno funkcionisanje i dugotrajna efikasnost sistema. Evo detaljnog opisa koraka i najboljih praksi za instalaciju solarnih sistema:

Pregled mesta i priprema:

 • Prvi korak je ocena potencijalnog mesta za instalaciju solarnih panela. To podrazumeva analizu sunčeve ekspozicije, smera kretanja sunca, senčenja i fizičke stabilnosti površine.
 • Očisti površinu od lišća, prljavštine i drugih prepreka koje bi mogle umanjiti efikasnost panela.
 • Proveriti konstrukciju i stabilnst krova ili druge površine na kojoj će se paneli montirati, kako bi se osigurala sigurna instalacija.

Projektovanje sistema:

 • Na osnovu analize mesta, odrediti optimalni broj i raspored solarnih panela za maksimalno prikupljanje sunčeve energije.
 • Izračunati potrebnu snagu sistema u skladu sa energetskim potrebama domaćinstva ili objekta.

Nabavka opreme:

 • Nabaviti visokokvalitetne solarne panele, montažne konstrukcije, kablovi, regulatori napona i ostale komponente u skladu sa projektom.

Montaža solarnih panela:

 • Montirati nosače ili konstrukcije na odabranoj površini koristeći odgovarajuće tehničke specifikacije kako bi osigurali stabilnost i sigurnost panela.
 • Postaviti solarne panele na nosače i osigurati ih u skladu sa uputstvima proizvođača.

Električna instalacija:

 • Povezati panele serijski ili paralelno, zavisno od konfiguracije sistema, kako bi dobili željeni napon i struju.
 • Instalirati solarni regulator napona kako bi kontrolisali punjenje baterija ili upućivali višak energije u mrežu.
 • Povezati inverter kako bi pretvorili istosmernu struju koju proizvode solarni paneli u naizmeničnu struju koja se koristi u domaćinstvu.

Povezivanje sa mrežom ili baterijama:

 • Ako je sistem mrežno povezan, sledi povezivanje solarnog sistema sa elektrodistributivnom mrežom i obavljanje potrebnih dozvola.
 • U slučaju korišćenja baterija, pažljivo instalirati i povezati baterijski sklop kako bi skladištili višak energije za noćne ili oblačne periode.

Testiranje i optimizacija:

 • Nakon instalacije, sprovesti temeljne tehničke i električne testove kako bi osigurali pravilno funkcionisanje sistema.
 • Pratiti performanse sistema tokom vremena i praviti eventualne prilagodbe kako bi postigli maksimalnu efikasnost.

Održavanje:

 • Redovno čistite panele od prašine i prljavštine kako biste održali njihovu efikasnost.
 • Periodično proveravajte elektroinstalaciju i komponente kako biste osigurali bezbedan i nesmetan rad sistema.

Pravilno instaliran solarni sistem pruža dugoročne ekonomske i ekološke benefite. Važno je da se pridržavate najboljih praksi i, ukoliko niste stručnjak, da angažujete licenciranog profesionalca za instalaciju i povezivanje sistema.

Uticaj na životnu sredinu: Smanjenje emisija i ekološke prednosti

Solarni sistemi direktno utiču na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i predstavljaju značajan korak ka održivijoj budućnosti. Jedna od najvažnijih ekoloških prednosti solarnih sistema je smanjenje emisija gasova staklene bašte i drugih zagađivača koji doprinose globalnom zagrevanju i klimatskim promenama. 

Korišćenjem solarnih panela za generisanje električne energije umesto fosilnih goriva, značajno se smanjuje emisija štetnih gasova. To ne samo da pomaže u očuvanju prirodnih resursa, već takođe umanjuje rizik od ekoloških katastrofa izazvanih vađenjem fosilnih goriva.

Korišćenjem sunčeve energije umesto tradicionalnih izvora energije, smanjuje se i zagađenje vazduha i vode koji često prate procese eksploatacije i sagorevanja fosilnih goriva. 

Smanjenje emisija, očuvanje prirodnih resursa i smanjenje zagađenja je ključ u borbi protiv klimatskih promena i postizanju održivog ekosistema za buduće generacije. 

Upravo zato solarni sistemi jesu naša neizbežna budućnost.

Čitajte Luftiku na Google vestima

Mateja Panović

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

Share via
Copy link