Magazin

Šta su teorija zavere, a šta stvarne opasnosti 5G mreže

Najmodernija mobilna mreža 5G već je u funkciji u nekim gradovima Velike Britanije. Postavljanje nove tehnologije, kao što je to uvek slučaj sa novitetima, dovela je do pitanja da li ova tehnologija predstavlja opasnost po zdravlje.

Ova tehnologija je već dostupna u nekim drugim zemljama – Južnoj Koreji, Španiji, Švajcarskoj i delovima Amerike, na primer – a biće uvedena u druge u narednih nekoliko godina, piše BBC na srpskom.

Dakle, oko čega su ljudi zabrinuti i da li postoje dokazi koji to potkrepljuju?

U čemu je razlika kod 5G?

Kao i kod prethodnih mobilnih tehnologija, mreže 5G oslanjaju se na signal koji prenose radio talasi – deo elektromagnetnog spektra – emitovani između antene ili stuba i vašeg telefona.

Stalno smo okruženi elektromagnetnim zračenjem – od televizijskih i radio signala, kao i čitavog dijapazona drugih tehnologija, uključujući mobilne telefone, do prirodnih izvora, kao što je sunčeva svetlost.

Mreža 5G koristi talase više frekvencije od ranijih mobilnih mreža, omogućujući istovremeno pristup internetu za više uređaja i pri većim brzinama.

Ovi talasi prevaljuju kraće razdaljine kroz urbane prostore, tako da 5G mreže zahtevaju više predajnika od prethodnih tehnologija, smeštenih bliže površini zemlje.

Oko čega se ljudi brinu?

Elektromagnetno zračenje koje koriste sve tehnologije mobilne telefonije navelo je neke ljude da se zabrinu zbog veće opasnosti po zdravlje, uključujući izazivanje nekih tipova raka.

Svetska zdravstvena organizacija je 2014. godine izjavila da „nije ustanovljeno da upotreba mobilnih telefona izaziva bilo kakve loše posledice po zdravlje”.

Međutim, SZO zajedno sa Međunarodnom agencijom za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je svo zračenje radio frekvencija (čiji su mobilni signali sastavni deo) kao „potencijalno karcinogene”.

Oni su svrstani u tu kategoriju zato što „postoje dokazi koji su zamalo konačni da izloženost može izazvati rak kod ljudi”.

Jedenje povrća iz turšije i korišćenje talk pudera klasifikovani su pod isti stepen rizika.

Alkoholna pića i mesne prerađevine klasifikovani su kao viši rizik.

Toksikološki izveštaj koji je 2018. godine objavilo američko Ministarstvo zdravlja i na koji se pozivaju oni koji su zabrinuti za bezbednost, pokazao je da mužjaci pacova izloženi visokim dozama zračenja radio frekvencije razvijaju tip kancerogenog tumora u srcu.

Za potrebe ove studije, čitava tela pacova bila su izložena zračenju mobilnih telefona devet sati dnevno svakog dana dve godine, počev od perioda pre nego što su rođeni.

Nije pronađena veza sa rakom kod proučavanih ženki pacova ili miševa. Takođe je otkriveno da pacovi izloženi zračenju žive duže od onih u kontrolnoj grupi.

Viši naučnik na studiji rekao je da „izloženost korišćena u studijama ne može direktno da se poredi sa izloženošću koje doživljavaju ljudi kad koriste mobilne telefone”, čak ni kod onih koji ga baš mnogo koriste.

Doktor Frenk De Voht, koji savetuje vladu o bezbednosti mobilnih telefona, kaže da „iako neka istraživanja sugerišu statističku mogućnost povećanog rizika od raka za učestale korisnike, dosadašnji dokazi za odnos kazualiteta nisu dovoljno ubedljivi da ukažu na potrebu za merama predostrožnosti”.

Međutim, postoji grupa naučnika i doktora koji su pisali Evropskoj uniji tražeći da se postavljanje 5G mreže zaustavi.

Radio talasi nisu jonizujući

Opseg radio talasa – koji se koristi za mrežu mobilne telefonije – nije jonizujući, „što znači da ne poseduje dovoljno energije da razbije DNK i nanese štetu ćelijama”, kaže Dejvid Robert Grajms, lekar i istraživač raka.

Više na elektromagnetnom spektru, daleko iznad onih frekvencija koje koriste mobilni telefoni, postoje očigledni rizici po zdravlje od dužeg izlaganja.

Sunčevi ultraljubičasti zraci spadaju u ovu štetnu kategoriju i mogu da izazovu rak kože.

Postoje stroga savetodavna ograničenja čak i za nivoe višeg energetskog zračenja kao što su medicinski rendgen i gama zraci, od kojih oba mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko telo.

„Ljudi su razumljivo zabrinuti da li će se povećati rizik od raka, ali ključno je istaći da radio talasi imaju mnogo manje energije čak i od vidljivog svetla sa kojim se susrećemo svaki dan”, kaže doktor Grajms.

„Ne postoje ubedljivi dokazi”, kaže on, „da nam mobilni telefoni ili vajerles mreže stvaraju zdravstvene probleme.”

Da li da strahujemo od 5G antenskih stubova?

Tehnologija 5G zahteva mnogo novih releja – stubova koji odašilju i primaju mobilne telefonske signale.

Ali najvažnije od svega, zbog toga što ima više predajnika, svaki od njih može da radi na nižem stepenu snage nego prethodna 4G tehnologija, što znači da je stepen izloženosti zračenju od 5G antena manja.

Smernice britanske vlade o relejima mobilne telefonije kažu da su polja radio frekvencija na mestima koja su normalno dostupna javnosti višestruko ispod nivoa onih koji se preporučuju.

Šta je sa opasnošću od pregrevanja?

Deo spektra mreže 5G dozvoljenog prema međunarodnim smernicama potpada pod opseg mikrotalasa.

Mikrotalasi stvaraju toplotu u predmetima kroz koje prolaze.

Međutim, na nivou koji se koristi za 5G (i ranije mobilne tehnologije), efekti zagrevanja nisu štetni, kaže profesor Rodni Kroft, savetnik Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP).

„Maksimalni nivo radio frekvencije kom neko u ljudskoj zajednici može da bude izložen od 5G (ili bilo kog drugog signala u oblastima opšte populacije) toliko je mali da do danas nije zabeležen nikakav porast temperature.”

Ograničena izloženost

Britanska vlada kaže da „iako je malo povećanje ukupne izloženosti radio talasima moguće kad 5G bude pridružen postojećoj mreži, očekuje se da će ukupna izloženost i dalje ostati veoma niska.”

Raspon frekvencije 5G signala koji su uvodi nalazi se u okviru nejonizujućeg opsega elektromagnetnog spektra i daleko ispod onih koje ICNIRP smatra štetnim.

„Izloženost koju će proizvesti 5G detaljno je proučio ICNIRP, sa ograničenjima koja su postavljena daleko ispod najnižeg stepena radio frekvencije u vezi sa 5G za koju se pokazalo da može da naudi”, kaže profesor Kroft.

SZO kaže da izloženost elektromagnetnoj frekvenciji ispod ograničenja koje predlažu smernice ICNIRP-a nije pokazala bilo kakve štetne posledice po zdravlje.

Fotografije ljudi bez mobilnih telefona prikazuju otuđeni i usamljeni novi svet

Tamara Obradović

Običan konzument društvenih mreža, američke literature i pomfrita.

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

script type="text/javascript" src="//delivery.r2b2.io/get/luftika.rs/generic/in-media">
Share via
Copy link