Novi Sad Vesti

Plan za Petrovaradin predviđa zgrade, most i lift do tvrđave, uvid do 28. maja

podgradje-petrovaradin-tvrd
Foto: NSEPK/ J. Ivanović

Nakon Nacrta generalnog urbanističkog plana za Novi Sad do 2030. godine, čije je usvajanje izazvalo brojne kontroverze u javnosti, a čitav proces pratili su i incidenti, na redu je Petrovaradin.

Nacrtom Plana generalne regulacije ove novosadske opštine predviđeni su brojni novi sadržaji, poput vrtića i škola, biciklističkih staza, šinskog saobraćaja, ali i novi pešačko-biciklistički most i opštegradski centar tj. stambena zona na Trandžamentu.

Janvi uvid u ovaj dokument moguć je do 28. maja ove godine.

Novi most planiran na stubovima starog, ali i zidanje zgrada na Trandžamentu

Obiman plan obuhvata Petrovaradin sa sremske strane grada i deo u zoni planiranog mosta na trasi nekadašnjeg Mosta Franca Josifa. U planu se nalazi kako postojeće stanje, tako i planovi za naredne decenije za naselje koje ima oko 18.000 stanovnika i jedno je od najstarijih delova Novog Sada.

Najveći deo celina u sklopu Petrovaradina namenjen je stanovanju – Stari i Novi Majur, Trandžament i Sadovi. Opštestambenim zonama su namenjeni delovi Trandžamenta i Starog i Novog Majura, višeporodično stanovanje je u delovima Preradovićeve, a za namenu poslovanja zadržava se Radna zona Istok.

U pravom planu je, naravno, kulturno nasleđe ovog područja, odnosno Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem i Petrovaradinska ada, u okviru koje se nalaze zone zaštitnog zelenila i površine za hidrotehničke zahvate. Ovim planom se utvrđuje namena prostora, definišu koridori saobraćajne, vodne i energetske infrasktrukture, kao i pravila za urađenje prostora i zaštite prirodnih i kulturnih dobara.

U opisu postojećeg stanja, autori Plana navode da je ceo Petrovaradin, a posebno zona zaštitnog kulturnog nasleđa, „pod velikim izazovima trendova savremenog razvoja“.

Planom je predviđeno 5 zaokruženih prostornih celina

Plan identifikuje pet prostornih celina. To su:

1. Petrovaradinska tvrđava sa okruženjem

Ovu celinu čine Petrovaradinska tvrđava sa Podgrađem, najveći deo Starog Majura i deo Trandžamenta. Kad je reč o severnom delu Trandžamenta, osim namene groblja, prostor će u budućnosti biti namenjen kulturi, sportu, rekreaciji, turizmu i ugostiteljstvu, s usmerenjem na promociju Petrovaradinske tvrđave – ali i opštegradskom centru. U okviru ove prostorne celine su i Varadinski most, novi Žeželjev most i planirani pešačko-biciklistički most na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa.

2. Prostorna celina Petrovaradin

Ovu prostornu celinu čine deo Starog Majura, ceo Novi Majur i južni deo Trandžamenta. Zona je pretežno namenjena porodičnom i višeporodičnom stanovanju, opštestambenim zonama, srednjoj školi i u manjoj meri opštegradskom centru.

Osim postojećeg bloka vila u istočnom delu Trandžamenta, nastalog krajem 1970-ih i tokom 1980-ih godina, zona južno od produžetka Trandžamentske ulice planirana je za izgradnju novih objekata, pretežno namenjenih višeporodičnom i porodičnom stanovanju.

3. Prostorna celina Radna zona Istok

Prostorno je definisana progom i odbrambenim nasipom, a oko 70 odsto površine je namenjeno poslovanju. Planom nisu predviđene neke veće izmene.

4. Prostorna celina naselje Sadovi

Ova prostorna celina je pretežno namenjena porodičnom stanovanju i poslovanju sa stanovanjem (mešovita namena), sa pratećim sadržajima javnih službi lokalnog nivoa (osnovna škola, dečije ustanove, pijaca), javnih površina, kao i sadržajima opštegradskog centra. U severoistočnom delu ove zone planira se sportski park i kompleks transformatorske stanice.

5. Prostorna celina Petrovaradinska ada i deo Dunava

Ova celina je namenjena površinama za hidrotehničke zahvate sa postrojenjem za preradu vode, zaštitnom zelenilu i Dunavu, našoj značajnoj vodenoj površini. Podrazumeva se, kao i do sada, posebna zaštita ovog dela.

Za tematski park na Trandžamentu planiran poseban konkurs

Ovaj plan poslužiće kao osnov za realizaciju nekih ideja, poput izgradnje pešačko-biciklističkog mosta i stambeno-poslovnog kompleksa na Trandžamentu. Prostor zapadno od Ulice Račkog planira se za proširenje stambene zone, pijacu i osnovnu školu, a stambeno naselje iz železničku stanicu za višeporodično i porodično stanovanje s poslovanjem.

Kad je reč o pomenutom tematskom parku na Trandžamentu, za njega će uslediti poseban urbanističko-dizajnerski konkurs u budućnosti. Kompleks planiranog tematskog parka obuhvata oko 13 hektara denivelisanog terena preostalog nakon eksploatacije (iskopa) zemljišta na području bivšeg pozajmišta i objekata ciglane Sloga na Trandžamentu. Planiraju se sportski tereni i dečija igrališta, a slobodne površine biće u vidu zelenila, staza i platoa. Tu je i obavezan parking za posetioce.

U planu je novi režim saobraćaja za područje oko tvrđave

U domenu saobraćajne infrastrukture, autori plana smatraju da je neophodno da se utvrdi novi režim saobraćaja za Petrovaradinsku tvrđavu u celini, ali i za njene pojedinačne delove.

Prostor Gornje tvrđave i Hornverka se planira bez kolskog saobraćaja i parkiranja, a rešenje treba usmeriti na ekološki prihvatljiv način: efikasan javni prevoz unutar kompleksa i planiranje niza parkinga i garaža za vozila posetilaca i drugih korisnika prostora u obodnom delu tvrđave ili u neposrednom okruženju. U okviru Podgrađa zadržava se namena Vojne bolnice dok se ne stvore funkcionalni, prostorni i drugi uslovi za njeno izmeštanje.

Za zonu zaštitnih bedema Podgrađa planira se parkovska površina sa pratećim sadržajem, a namera nadležnih je da se za ovu zonu raspiše urbanističko-arhitektonski konkurs.

Revitalizacija postojećih tunela i izgradnja lifta do tvrđave

Planira se obnova mosta na trasi nekadašnjeg mosta Franca Josifa i revitalizacija tunela ispod tvrđave, sa pristupnim saobraćajnicama. Novi most se planira kao pešačko-biciklistički, a revitalizacija tunela u postojećim gabaritima.

Most se planira na postojećim stubovima. Mostovska konstrukcija i pristup do tunela planiraju se kao svedene i nenametljive, namenjene pešačko-biciklističkim kretanjima uz mogućnost manjih proširenja u funkciji odmorišta ili panoramskog razgledanja.

Pristupne zone mostu sa bačke strane grada podrazumevaju pešačko-biciklističke veze sa Sunčanim kejom, odnosno Kejom žrtava racije, kao i s Bulevarom cara Lazara. Sa sremske strane, planiraju se pešačko-biciklističke veze sa Kameničkim putem, odnosno sa tvrđavom u celini i naseljem Petrovaradin na ulazu u tunel u zoni Lovotursa.

U tunelu se planira vertikalna komunikacija sa gornjim platoom Gornje tvrđave – lift ili stepenište, ali detaljnije će se sve razraditi urbanističko-arhitektonskim konkursom.

Tunel je u relativno dobrom stanju, ocenjuju urbanisti. Osim kao pešačko-biciklistička komunikacija, tunel je planiran kao promotivno-izložbeni prostor posvećen istoriji Petrovaradinske tvrđave. U tunelu se planira pomenuta vertikalna pešačko-biciklistička veza sa platoom na gornjoj tvrđavi – lift i stepenište.

Proširenje ambulante i izgradnja novih škola i vrtića

Vrtići su u planu na prostoru Starog Majura, Sadova i Trandžamenta, ali su mogući i u drugim delovima prostora obuhvaćenog planom. Kad je reč o osnovnim školama, potrebno je dodatno ozeleniti i rekonstruisati sportske terene u OŠ „Jovan Dučić“ u Preradovićevoj, a planirane su tri nove osnovne škole – dve u Novom Majuru i jedna na području Sadova. Planira se i srednja škola u Palmotićevoj ulici.

Ambulanta doma zdravlja nalazi se u Jože Vlahovića 8, a u planu je proširenje za još oko 1.300 kvadrata na susedne parcele, kao i dogradnja sprata.

U severoistočnom delu Sadova, uz nasip, u planu je uređenje sportskog parka.

Novo postrojenje za preradu vode i prečistač

U zaleđu izvorišta Petrovaradinska ada planira se izgradnja postrojenja za preradu pijaće vode kapaciteta 200 litara u sekundi u prvoj fazi, sa mogućnošću dogradnje i povećanja kapaciteta ukoliko se ukaže potreba za tim. Ovo je u planu godinama unazad, ali nikada nije došlo do realizacije. Planira se povećanje postojećeg zapreminskog prostora rezervoara Trandžament sa postojećih 4.000 kubika na 14.000 kubika.

Predviđena je izgradnja prečistača otpadnih voda Rokov potok uz odbrambeni nasip, istočno od kompleksa Radne zone Istok. Kapacitet budućeg prečistača je 4.000 stanovnika, sa mogućnošću proširenja do 500.000 stanovnika. Ova ideja dalje će biti razrađena urbanističkim projektima i uslovima koje bude izdalo JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Višeporodično stanovanje je planirano s neparne strane Preradovićeve, spratnosti P+2+Pk s kosim krovovima. Nepokretno kulturno dobro ostaje pod zaštitom i održava se, navode autori nacrta plana.

Porodično stanovanje u delu Starog i Novog Majura je uglavnom planirano u zaleđu Preradovićeve i u okolini Crkve Svetog Roka. U delovima je moguće planirati poslovanje koje ne ugrožava osnovnu namenu stanovanja. Planiranja spratnost je P+Pk, a moguća je izgradnja novih i zamena postojećih objekata spratnosti do P+1+Pk u potesima gde ne postoje objekti od značaja za zaštitu graditeljskog nasleđa.

Opštestambena zona u centru, planirano povećanje spratnosti, kao i nova crkva

Opštestambena zona nalazi se u centralnom delu Petrovaradina. Planirana spratnost novih objekata je jedan sprat i potkrovlje, uz obavezno rešavanje parkiranja i garažiranja na parcelama korisnika. Zelenilo se planira na minimum 20 odsto površine parcele.

Malo viša spratnost predviđena je u Preradovićevoj, gde se planiraju nove zone za izgradnju i, kako se navodi, postepena zamena postojećeg porodičnog u višeprorodično stanovanje. Stambeni i stambeno-poslovni objekti moći će da idu do tri sprata sa potkrovljem, a u okruženju raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve i do četiri sprata i potkrovlje. Neizgrađena zona oko Crkve Svete Petke planira se za stambeno-poslovne objekte, a središnji deo zone južno od Trandžamentske ulice planira se za višeporodično stanovanje manjih gustina, spratnosti do dva sprata.

Verski objekat planiran je u Kninskoj ulici.

Javna sednica planirana za 27. jun u Skupštini grada

Višeporodično stanovanje zamišljeno je u delu Petrovaradina koje je predstavljeno na sledećoj mapi. Garažiranje će biti rešeno pravilom jedan stan – jedno parking mesto ili jedna garaža, odnosno jedno parking mesto na 70 kvadrata. Preduslov za izgradnju novih objekata je rušenje postojećih na formiranim parcelama.

U okviru obuhvaćene saobraćajne mreže, u ulicama Račkog, Preradovićeve i Trandžamentske planira se izgradnja biciklističkih staza, za koje se predlaže da budu dvosmerne. Kad je reč o javnom prevozu, autori zadržavaju mogućnost izgradnje šinskog prevoza – tramvaja.

Celokupnu dokumentaciju na koju se 021 poziva možete da preuzmete na ovom linku.

Uvid je moguć i svakog radnog dana od devet do 14 časova u prizemlju „Urbanizma“, kao i u prostorijama mesnih zajednica Petrovaradin, Podbara i Liman. Pisane primedbe dostavljaju se Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove (Školska 3) do 28. maja.

Javna sednica Komisije za planove na kojoj će se razmatrati prispele primedbe održaće se 27. juna u Skupštini grada, s početkom u devet sati. Prijave su obavezne na mejl [email protected] ili na broj telefona 021/423-015.

Izvor: Gorica Nikolin za 021

‘Galensove’ arhitekte u komisiji za pritužbe na GUP Novog Sada

OGLAS

37 Shares
Share via
Copy link